Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του υποέργου 3 με τίτλο: -«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας led, TMHMA B» της πράξης με τίτλο «Πράσινες διαδρομές δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης »- ΟΠΣ 5063426 Αρ. μελ. 50/2020, προϋπολογισμού 1,755,276.52€ με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: