Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του υποέργου 2 με τίτλο: -«Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led ΤΜΗΜΑ Α» της πράξης με τίτλο «Πράσινες διαδρομές δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης »- ΟΠΣ 5063426 Αρ. μελ. 50/2020, προϋπολογισμού 1.394.791,87 € με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: