«Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμ.πρωτ. 18196/23-09-19 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΔΑΝΙΗΛ,,ΙΡΙΔΑ ΑΓΑΠΗ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ, για το τμήμα 1, στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων».

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: