Έγκριση πρακτικών επιτροπής κατά το στάδιο αποσφράγιση επιμέρους φακέλων οικονομικής προσφοράς & έλεγχος/αξιολόγηση οικονομικών προσφορών-κατάταξη προσφορών και κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και γνωμοδότησης στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού γ

Αριθμός Απόφασης:

339

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: