Έγκριση πρακτικών επιτροπής, ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου, α/α συστήμ.135233

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: