Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης, αξιολόγησης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το τμήμα 3 στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 1 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: