Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων των σταδίων (“Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, “Τεχνική Προσφορά” και “Οικονομική Προσφορά”) των αποδεκτών προσφορών, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Προσωρινή κατακύρωση διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: