Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου και των νομικών του προσώπων», σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: