Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των «δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων», α/α συστημ.151379. Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: