ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ.» ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. μελ. 94/2013)

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: