Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση με αριθμό πρωτ. 7316/08-04-2021 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας χρωμάτων-Τμήμα 2»

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: