Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: