Εξέταση της από 21.12.16 ένστασης, η οποία κατατέθηκε από την εταιρία με επωνυμία MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩ-ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, κατά της με αριθμ.260/2016 απόφασης της Οικονομικής....

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: