Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση «Ιατρικοί φάκελοι και υπηρεσίες ιατρικών φακέλων» στο πλαίσιο του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ “PRE-E-HEALTH”. Κατακύρωση Αποτελ

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: