«Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού των αποτελεσμάτων του ελέγχου των στοιχείων που υπέβαλε η εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε περί της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων καθώς εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις της παρ.4 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και έχει ορισθεί ανάδοχος για τα τμήματα Α και Β, στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστημ. 159038 διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθμό 796/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: