Συμμόρφωση της Α.Α με τις υπ’ αριθμ. 166/10-01-23 και 170/10-01-23 αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α συστήμ.ΕΣΗΔΗΣ 164319 της υπ’ αριθμ. 1130/2022 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: