Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων», προϋπολογισμού 73.800,00€ (με Φ.Π.Α.). Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: