Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για τη «Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Αναπτυξ. Σύμπραξη «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ». Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: