Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Απόρριψη προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16. Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

16/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: