Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «υλοποίησης της Δράσης 2 «Δικτύωση» και της Δράσης 3 «Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376002, που συγχρηματοδοτε

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: