Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: