Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Ματαίωση διαδικασίας.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: