Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών για την ανάθεση των υπολειπόμενων τμημάτων της αρχικής ανάθεσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων»

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: