Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m3».

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: