Έγκριση πρακτικού επιτροπής, ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για τα Τμήματα 5: Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού και 6: Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος με ανοιχτή κιβωτάμαξα

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: