Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων των σταδίων (“Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, “Τεχνική Προσφορά” και “Οικονομική Προσφορά”) των αποδεκτών προσφορών, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022». Προσωρινή κατακύρωση διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: