Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθμό 684/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: