Τροποποίηση Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία GEPALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT, ΑΦΜ 081529686 για το τμήμα 3 : «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135229 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 927/21 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: