Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19» τμήμα 1 του Υποέργου 2 «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: