Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης, του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής για το ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια ενός (1) σταθμού φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kW που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση του ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και επτά (7) σταθμών φόρτισης AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22kW για τις ανάγκες φόρτισης των λοιπών ηλεκτροκίνητων οχημάτων» στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Υποέργο 1 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Απόρριψη προσφοράς.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: