Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και της βαθμολόγησης των αποδεκτών προσφορών, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 175/23 διακήρυξης για την «Ενίσχυση μικροκινητικότητας δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: