Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα τμήματα Α και Γ, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθμό 796/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: