Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ 183023 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 175/31-01-23 διακήρυξης για την «Ενίσχυσης μικροκινητικότητας δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: