Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήματος 164280 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 1144/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το τμήμα 5: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαρο-πλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ).

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: