Έγκριση πρακτικών επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο διενέργειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του ν.4412/16, της ανάθεσης για το τμήμα Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ του αρχικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή κατακύρωση διαγωνισμού. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: