Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήματος 184773 ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων της υπ’ αριθμό 339/23 διακήρυξης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: