Έγκριση προσφυγής στις διοικητικές αρχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Νομού Θεσσαλονίκης κατά της υπ΄ αρ. πρωτ.: Φ 14.2.26231/4/442184(11115)-15.05.2017 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί της Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού Εκφόρτωσης και Διακίνη

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: