«Έγκριση πρόσληψης εννέα (9) Εργατών -τριών πρασίνου ΥΕ και ενός (1) Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για δύο (2) μήνες».

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: