Έγκριση πρόσληψης τριών (3) Ψυχολόγων ΠΕ, ενός (1) Μουσικού ΠΕ και δύο (2) Διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: