Έγκριση συγκρότησης α)Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή