Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, έτους 2017, για έργα συνολικού προϋπολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζονται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (παραγ. α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) – Έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών ή και Η/Μ εργασιών.

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: