Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: