Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: