Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για τις συμβάσεις «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» και για την «Προμήθεια Η/Υ για τις υπηρεσίες του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: