Έγκριση συγκρότησης γνωμοδτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμισης εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του δήμου».

Αριθμός Απόφασης:

099

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: