Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(Νέα Κοινωφελής Εργασία). Προσδιορισμός του ποσού των απαιτούμενων υλικών και του κόστους αυτών. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με το ΤΠΔ και τα λοιπά απαιτούμενα

Αριθμός Απόφασης:

296

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: