Έγκριση σύναψης και ανάθεσης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων , προϊόντων κλάδευσης δένδρων και ιατρικών αποβλήτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3979/11.

Αριθμός Απόφασης:

431

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: