Έγκριση σύναψης Οριζόντιας Συνεργασίας άρθρου 12 του Ν 4412/16 με ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑγια την εκτέλεση Του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης και συμπληρωματική μελέτη επέκτασης ποδηλατοδρόμου στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου και Χαλκίδη» 2. Έγκριση σχεδίου σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: