«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: