Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας, ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση των εργασιών «Κλάδευση δέντρων» (αριθμ. μελ. 111/2012, ενδεικτικός προϋπολογισμός 40.000€).

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: